مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – دعوا نکن, هنری!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

برای هِنری هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها همه‌چیز آن‌طوری كه دوست دارد نیست. برای همین عصبانی می‌شود و گاهی دیگران را می‌زند. او انتخاب‌های زیادی دارد، امّا آن‌هایی که خوش‌رفتارند، چه كسانی هستند؟

60،000 تومان