مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – صبر داشته باش, تیلی!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

تیلی هم مثل همه‌ی بچّه‌ها دلش می‌خواهد همه‌ی کارها را همین الآن انجام دهد و بعضی وقت‌ها نمی‌تواند صبر کند! او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا آن‌هایی که صبر‌می‌كنند، چه كسانی هستند؟

60،000 تومان