مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – ناراحت نباش, سام!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

سام هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها غمگین می‌شود و نمی‌داند چطور حالش را بهتر کند. او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا آن‌هایی که خوشحال‌اند، چه كسانی هستند؟

60،000 تومان