مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – عصبانی نشو, آنی!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

آنی هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها واقعاً عصبانی می‌شود! او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا آن‌هایی که آرام‌اند، چه كسانی هستند؟

60،000 تومان