مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – پسش بده , هری!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

هَری هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها یادش می‌رود چیزی را كه مال خودش نیست، به صاحبش برگرداند. او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا امانت‌دارها چه كسانی هستند؟

60،000 تومان