مجموعه در پائیز – سیب ها در پائیز

بیایید به یک باغ سیب برویم!
می‌فهمید چگونه سیب‌ها رشد می‌کنند. می‌ببنید که در باغ میوه چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود و از سیب چه استفاده‌هایی می‌کنند.

50،000 تومان