مجموعه به من بگو این چیه – مهندس ساختمون

کودک دوست دارد با لگوهایش ساختمان درست کند، مهندسین ساختمان هم کارشان ساخت‌و‌ساز است. یک ساختمان باید مقاوم و محکم باشد.

100،000 تومان