مجموعه به من بگو این چیه – انرژی پاک

نویسنده: روت اسپایرو تصویرگر: آیرین چان

کودک یک شنل پتومانند دارد. کره‌ی زمین هم پتو دارد. اما پتوی کره‌ی زمین هوای پیرامون زمین است. وقتی گازهای گلخانه‌ای بیشتری وارد هوا می‌شود، هوای زمین بیش از اندازه گرم می‌شود.

100،000 تومان