مجموعه به من بگو این چیه – دانشمندان

دانشمندان تحقیق می‌کنند، یاد می‌گیرند و مشکلات انسان‌ها را حل می‌کنند.
ما به دانشمندان احتیاج داریم. تو هم می‌توانی یک دانشمند شوی.

100،000 تومان