مجموعه کتابهای یک دانه – یواش یواش

کجکی فکر می‌کرد چرا همه این قدر یواش کار می‌کنند؟ او حوصله‌ی صبر کردن نداشت. دلش می‌خواست کارها تندتند انجام شود. برای همین …

36،000 تومان