مجموعه کتابهای یک دانه – جیرجیری و ببعی

نویسنده: لاله جعفری تصویرگر: ویدا کریمی

ببعی و جیرجیرک همسایه بودند. یک روز جیرجیری هر چه جیرجیر کرد، ببعی بع بع نکرد. جیرجیری بالش را کوبید به پنجره، اما جوابی نیامد.می‌خواهی بدانی ببعی کجا رفته بود؟ کتاب را بخوان تا بدانی!

15،000 تومان