مجموعه داستان های تایرون – تایرون و دار و دسته اش

نویسنده: هانس ویلهلم مترجم: زهرا قانع تصویرگر: هانس ویلهلم

تایرون زورگو با دار و دسته‌ای که دور و برش جمع کرده، همه را وادار می‌کند تا گوش‌به فرمانش باشند. ولی بولاند و دوستانش زیر بار نمی‌روند …

22،000 تومان