بچه ها این چیه؟ کشف طبیعت

نویسنده: کریستینا براون مترجم: کمال بهروزکیا تصویرگر: دیزک هنیگ

چرا حشرات بسیار مهم هستند؟ چه حیواناتی در کوهستان زندگی می‌کنند؟ آیا در شهر هم حیوانات وحشی زندگی می‌کنند؟ سمندر کوچولو کجا پنهان شده؟ بگرد، ببین کجاست!

60،000 تومان