مجموعه داستان های تایرون – تایرون گنده بک

تایرون بچّه‌دایناسور گنده و گردن‌کلفتی است که بقیه‌ی بچّه‌دایناسورها را اذیت می‌کند. بچّه‌دایناسورها باید با همفکری و کمک هم حق این بچّه‌ی بی‌ادب را کف دستش بگذارند.

40،000 تومان