نانسی کلانسی و پولدار شدن

چقدر پولدار بودن خوب است. نانسی کلانسی هم همین فکر را می‌کند. او و بهترین دوستش، بری، کارهای مختلفی می‌کنند تا پولدار شوند. اما همه چیز بر طبق نقشه پیش نمی‌رود و نانسی چیزهای باارزش‌تری یاد می‌گیرد.

25،000 تومان