نانسی کلانسی و پیشگویی

گوی جادویی از وقتی از دست جوجو زمین افتاده، دیگر کار نمی‌کند. روی جواب‌های کاغذ پیشگویی هم که نانسی و بری درست کرده‌اند، نمی‌شود حساب کرد. یک‌دفعه نانسی شروع می‌کند به پیشگویی آینده و پیشگویی‌هایش درست از آب درمی‌آیند! آیا نانسی واقعاً می‌تواند آینده را ببیند؟

25،000 تومان