راه شیطانی

55،000 تومان

دانیل بیشتر عمرش را در انزوای کامل گذارانده است. مادر او که زنی روان‌پریش بوده، سال ها او را از هرگونه تماسی با دنیای خارج به دور نگه داشته است. یک روز با آمدن مردی به در خانه ی آن ها همه چیز تغییر می کند.مادر را، آسایشگاه می برند و پسر در کنار خانواده ای دیگر پرورش پیدا می کند. سرانجام، دانیل ردپایی که او را به راه شیطانی می‌کشاند…