قصه‌های دوستی – خط خطکی فوتش کن

مارمولک خط‌خطکی تنها بود. غمگین بود. روی درخت نشسته بود و از زیر برگ به قورباغه‌ها نگاه می‌کرد.

قورباغه‌ها داشتند فوت فوت بازی می‌کردند. یک قاصدک پیدا کرده‌بودند. دنبال قاصدک می‌دویدند و فوت می‌کردند تا روی زمین نیفتد.

54،000 تومان