قصه‌های دوستی – خرس سیاه و سفید و خرس سفید و سیاه

نویسنده: سوسن طاقدیس تصویرگر: عاطفه ملکی جو

یک کوه این طرف بود. یک کوه آن‌طرف بود.

پای این کوه پر از گل‌های زرد بود. پای آن کوه پر از گل‌های سرخ.

یک رود پر آب هم از وسط دشت رد می‌شد.

یک خرس سیاه و سفید این طرف رود زندگی می‌کرد.

و یک خرس سفید و سیاه آن طرف..

30،000 تومان