مجموعه آقای ماجیکا 12 – آقای ماجیکا و اردوی مدرسه

کلاس سومی ها از این قرار است به اردو بروند، خیلی خوشحال اند. ولی اردوی تفریحی با وجود آقای ماجیکا، معلمی که شغل قبلی اش جادوگری بوده، به یک سفر ماجراجویانه به یاد ماندنی تبدیل می شود.

 

50،000 تومان