فرهنگ جغرافی مدرسه

65،000 تومان

فرهنگ و دايرةالمعارف‌ها از انواع کتاب‌های مرجع هستند که اطلاعات فراوانی در زمينه‌های گوناگون به ما می‌دهند. فرهنگ جغرافی مدرسه، کتاب مرجعی است که اطلاعات مورد نياز شما را در زمينه‌ی جغرافيا در اختيارتان می‌گذارد. مدخل ها (سرواژه‌ها) اين فرهنگ به ترتيب حروف الفبای فارسی تنظيم شده‌اند. در اين فرهنگ بيش از 500 واژه‌ی جغرافيایی آمده است.