آناهید ملکه‌ی سایه‌ها

رمان تاریخی، همه ی آن چیزی نیست که در گذر تاریخ اتفاق افتاده بلکه آن چیزی است که در ذهن خیال پرداز نویسنده شکل گرفته، بر پایه ی نوشته ها و آثاری که از گذشته ها به جا مانده است. از آن جا که تاریخ نگاران تنها به روایت جنگ ها و رویداد های پیرامون شاهان و بزرگان بسنده می کنند، آنچه در هاله ی سایه ها و پشت دیوار های حوادث تاریخی شکل گرفته، از قلم افتاده است .

 

28،000 تومان

ناموجود