حکایت‌های بهلول 3 – ضربه‌ی کاری

در این کتاب که مجموعه حکایت های بهلول است،با یکی دیگر از تیز هوشی های او آشنا می شویم.بهلول،مرد شیادی راکه با گفته های امام جعفر صادق(ع) مخالفت می کند،نزد قاضی به رسوایی می کشد و مرد،شکایت خود را از بهلول پس می گیرد.البته به رسوایی کشیدن مرد توسط بهلول،ماجراهای جالبی دارد که بسیار خواندنی است.

 

30،000 تومان