دفتر خاطرات – جنگ صدساله

15،000 تومان

مشاهدات ژان لوتورنور از گوشه‌ای از وقايع جنگ صدساله! او در جريان اين جنگ از پدر و مادرش جدا شده‌است، قصد دارد ماجراهایی را که می‌بيند در قالب دفترچه‌ی خاطرات به دست پدر و مادرش برساند.