دفتر خاطرات – در جریان انقلاب فرانسه

دفتر خاطرات مجموعه‌ای از یادداشت‌های کسانی است که در طول تاریخ نقشی ایفا کرده‌اند یا شاهد حوادث مهمی بوده‌اند.درکتاب در جریان انقلاب فرانسه می‌خوانید لوییز که به تازگی در خیاط خانه‌ی مشهوری در پاریس مشغول کار شده است شاهد جنبش انقلابی‌ها و نخستین تظاهرات آن‌ها بر ضد پادشاه و دربار فرانسه است.

 

15،000 تومان