دفتر خاطرات – در جریان انقلاب فرانسه

15،000 تومان

دفتر خاطرات مجموعه‌ای از يادداشت‌های کسانی است که در طول تاريخ نقشی ايفا کرده‌اند يا شاهد حوادث مهمی بوده‌اند.درکتاب در جريان انقلاب فرانسه می‌خوانيد لوييز که به تازگی در خياط خانه‌ی مشهوری در پاريس مشغول کار شده است شاهد جنبش انقلابی‌ها و نخستين تظاهرات آن‌ها بر ضد پادشاه و دربار فرانسه است.