پسر قهرمان ۴ – حمله‌ی شورشیان

4،000 تومان

«نگهبان‌ها برده‌ها را در یک صف به خط کردند. بعد عقب ایستادند تا راه را برای زندانبانی که حکم اعدام زندانی‌ها را می‌خواند باز کنند. او از نردبان چوبی که کنار دروازه قرار داشت بالا رفت و روی سکو در کنار ارباب هاین ایستاد و آهسته چیزی به ارباب گفت.»