پسر قهرمان ۳ – برده‌های فراری

4،000 تومان

«ارباب اسلاویوس در شهر آولینو بسیار شهرت داشت، نه برای این که مالک میدان مسابقه‌ی آرنا بود، بلکه به خاطر بی‌رحمی و رفتار وحشیانه‌اش با برده‌ها.»