دژ سرخ ۲ – جنگل گلخزه

جنگل گلخزه جلد دوم از مجموعه‌ی دژ سرخ رمانی است روایتگر جنگ بر سر تصاحب جنگلی که قهرمانان آن کار‌ را برای بیگانگان راحت نمی‌کنند. این قهرمانان با پشت سر گذاشتن ماجرا‌های گوناگون در راه آزادی مبارزه می‌کنند.

 

100،000 تومان