قصه‌های دوستی – یک دانه گردو

12،000 تومان

باد آمد.

یک گردو افتاد.

سوسک گردو را دید.

جیرجیرک گردو را دید.

مورچه گردو را دید.

به طرفش دویدند. به گردو چسبیدند.

ان بکش، آن بکش!