قصه‌های دوستی – یک دانه گردو

اهالی روستای اینستپ، هر سال نمایشگاهی پاییزه برگزار می کنند که مردم نواحی دور و نزدیک را به آنجا می کشاند و به روستای فقیر و دورافتاده ی آن ها شهرت و اعتبار می بخشد. علت رونق نمایشگاه، صدای مخوفی است که هنگام توفان از بلندی نی ناک، کوهی در نزدیکی روستا شنیده می شود. اهالی روستا و زائران نمایشگاه، این صدا را به موجودی خدای گونه نسبت می دهند که در آن کوه مسکن دارد.

50،000 تومان