پیوند دیروز و امروز – ایرانیان باستان برای من چه کار کرده‌اند؟

7،000 تومان

ایرانیان باستان از گذشته‌های خیلی دور موفق به ایجاد روستاهای پررونق و شهرهای آباد شدند.

آنان در زمینه‌های کشاورزی، شناخت فلزات و ساخت ابزار‌های فلزی، قالی بافی، تهیه‌ی سفال، دریانودی، استفاده از گیاهان دارویی، ساخت باغ‌های باصفا و بسیاری زمینه‌های دیگر به پیشرفت‌های بزرگی دست‌یافتند.