ادبستان قرآن

20،000 تومان

ادبستان قرآن با بهره‌گيری از همه تجارب موجود در آموزش قرآن سعی دارد انگيزه، توانایی و مهارتی را در مخاطبان خود ايجاد کند تا با سازماندهی آموخته‌های قبلی خود در خواندن قرآن به درک بهتری از مفاهيم اين کتاب آسمانی دست يابند.