قصه‌ی ما همین بود ۲

این کتاب شامل شش قصه به سبک قصه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها است؛ این شش قصه عبارتند از: (آسیابان پیر)، (دو صیاد و یک پرنده)، (مرد بخشنده)، (هدهد و زاغ)، (رفیق و مرد امانتدار) و (حکایت سفر حکیم).

14،000 تومان