دایرة المعارف سیاره ی ما زمین

دایرة المعارف زمین کتابی برای شناختن زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی است. در این کتاب با گذشته ی سیاره ی زمین، پیدایش دایناسورها و آغاز زندگی انسان آشنا می شوید.
منشأ زمین لرزه ها، آتش فشان ها و توفان ها جزء بحث های این کتاب هستند. همچنین، خطرهایی که زندگی روی زمین را تهدید می کند، جانوران در حال انقراض و راه های نجات آن ها مورد بحث قرار گرفته اند.

 

15،000 تومان

ناموجود