قصه های دوستی- خارپشت و لاک پشت

نویسنده: طاهره خردور تصویرگر: محبوبه یزدانی

دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهایی تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های« قصه های دوستی» برای تو نوشته و تصویرگری شده اند.

 

 

54،000 تومان