افسانه‌های ملل برای کودکان ۴ – قصه‌های گیاهان و میوه‌ها

روزی شاهزاده‌ی جوانی به شکار رفت، اما در میان راه گم شد و به منطقه‌ای ناشناس رسید. شاهزاده‌ی جوان که خیلی تشنه بود، به دنبال آب گشت، اما حتی یک نهر یا راه آب باریکی هم پیدا نکرد. در حالی که از تشنگی دهانش خشک شده بود، درخت سیبی دید. شاهزاده‌ی جوان از دیدن سیب‌ها خوشحال شد. سه سیب قرمز و زرد رسیده روی درخت بود. او به درخت سیب نزدیک شد و یکی از سیب‌ها را چید و آن را نصف کرد و در کمال تعجب دید که دختر جوان زیبایی از درون سیب بیرون آمد و التماس کنان گفت: آب، لطفاً به من آب بدهید!

25،000 تومان