دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی حشرات و موجودات ریزجثه

حشرات به چه موجوداتی گفته می‌شود؟ بدن حشرات از چه بخش‌های تشکیل شده؟ کرم چگونه تبدیل به پروانه می‌شود؟ مورچه‌ها و زنبورها چگونه زندگی می‌کنند؟ آیا عنکبوت هم حشره است؟

80،000 تومان