ماه بر فراز های استریت

جو، پسر بچه‌ی یتیم دوازده ساله، رویایی دارد. آقای بُلدِروال، مرد بسیار ثروتمندی که در خیابان اعیان نشین های استریت زندگی می کند، حاضر می شود جو را به فرزند خواندگی قبول کند و تمام ثروتش را به او ببخشد؛ البته مشروط بر اینکه جو رویای خود را فراموش کن

 

 

30،000 تومان