دفتر خاطرات – لبخند ژوزفین

لئونتا و برادرش بوناوانتور از هنگام وقوع انقلاب فرانسه از پدر و مادر خود جدا شده اند. دروزی لئونتا از خواب برمی‌خیزد و در می‌یابد که برادرش را دزدیده‌اند او در جستجوی برادر به پاریس، ناپلئون و ژوزفین می‌رسد.

 

25،000 تومان