دفتر خاطرات – لبخند ژوزفین

15،000 تومان

لئونتا و برادرش بوناوانتور از هنگام وقوع انقلاب فرانسه از پدر و مادر خود جدا شده اند. دروزی لئونتا از خواب برمی‌خيزد و در می‌يابد که برادرش را دزديده‌اند او در جستجوی برادر به پاريس، ناپلئون و ژوزفين می‌رسد.