آسمان دوم (زندگی‌نامه‌ی حضرت امام حسن (ع) )

نویسنده: جعفر ابراهیمی

پس از شهادت امام علی (ع)، وقتی مردم كوفه با امام حسن (ع) دست بيعت دادند، معاويه با انواع توطئه چينی‌ها در صدد مخالفت با امام بر آمد. او سعی كرد تا هرطور شده است، ايشان را از سر راهش بردارد. در اين ميان، بسياری از مردم كوفه و عراق را فريب وعده‌های معاويه را خوردند و امام حسن (ع) با معاويه تنها گذاشتند. علت صلح امام حسن (ع) با معاويه و شرح چگونگی شهادت ايشان در اين كتاب آمده است.

5،000 تومان