سه گانه نگهبانان 3 – گذر جانوران

گلدی و توداسپیت و بانی دزدانه و نیمه‌های شب به جوئل برمی‌گردند و متوجه می‌شوند که شهر زیر سلطه‌ی فوگلمن در آمده و بر خیابان‌های شهر ارتشی از سربازان مزدور او حکومت می‌کنند. موزه‌ی دانت از این خطر به خود می‌پیچد و تنها با تلاش نگهبانان بزرگ‌تر موزه است که خطرات نهفته در دل موزه هنوز به خیابان‌ها سرازیر نشده‌اند. پس این سه کودک ناچارند از همه‌ی هوش و توانشان برای نجات موزه استفاده کنند.

گلدی برای شکست دادن فوگلمن، یک بار هم که شده، باید پا در گذر جانوران بگذارد: گذرگاهی باستانی در اعماق موزه با چنان اسرار و خطراتی که تا کنون احدی از آن زنده بازنگشته است…

 

90،000 تومان