افسانه‌های ملل ۱: افسانه‌های حیله‌گری، جادوگری و جن و پری

30،000 تومان

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ‌کس نبود. گاوچرانی بود که روزها می‌رفت به صحرا. هنرش همین بود. یک روز که گاو‌ها را جلو انداخته بود و به صحرا می‌رفت، گذارش از جلوی قصر پادشاه افتاد. دختر پادشاه به پشت‌بام رفته‌بود. دختر آمد به لب بام که گاو‌ها را تماشا کند. چشم پسر به دختر افتاد. با همان نگاه اول، به یک دل نه، به هزار دل، عاشق شد..