دانشوران دیروز و امروز – بنیان‌گذار دانش ژنتیک: گرگور مندل

3،500 تومان

مندل آزمايش‌های شگفت انگيزی با گياه نخود انجام داد او را به همين دليل پدر دانش ژنتيک می‌دانند. مندل گل‌های هزاران گياه نخود را با هم آميزش داد. اين آزمايش‌ها به او امکان پيش بينی‌هایی را داد که امروز قانون «وراثت مندلی» ناميده می‌شود . اين قانون به ما می‌گويند که صفت‌های جانداران چگونه به فرزندان آن‌ها به ارث می‌رسند. با اين همه دانشمندان روزگار مندل ارزش يافته‌های او را درنيافتند، زيرا پژوهش های مندل با ديگر کارهایی که در آن دوره انجام می‌شد، بسيار تفاوت داشت.