دايرة المعارف- دايناسورها

کتاب حاضر، شرح ماجراها و زندگی روزانه ی حیوانات شگفت انگیزی است که میلیون ها سال پیش روی زمین زندگی می کردند.حیواناتی که همگی شان بدون استثناء از بین رفته اند،اما آثاری از آنها در اینجا و آنجا به دست آمده است،حیواناتی به نام دایناسورها.

80،000 تومان