دریاچه‌‌ی آخر دنیا

آن‌ها به من گفتند بیرون هیچ چیز باقی نماند؛ دنیا خالی شد و همه‌چیز به آخر رسید. بار اول که بیرون می‌روم، حرفشان را باور می‌کنم. نمی‌توانم چیزی ببینم. آن‌ها فراموش کردند به من بگویند نور بیرون به قدری زیاد است که آدم را کور می‌کند…

 

100،000 تومان