دفتر خاطرات – من برده هستم

20،000 تومان

کلوتی در دوازده سالگی به عنوان برده در کشتزارهای پنبه به کار گرفته شد. او که از همه‌ی حقوق زندگی بی‌بهره بود، به طور پنهانی خواندن آموخت و کوشید سرنوشت خود را تغییر دهد.