دفتر خاطرات – من برده هستم

کلوتی در دوازده سالگی به عنوان برده در کشتزارهای پنبه به کار گرفته شد. او که از همه‌ی حقوق زندگی بی‌بهره بود، به طور پنهانی خواندن آموخت و کوشید سرنوشت خود را تغییر دهد.

 

20،000 تومان