١٠٠ دانشمند ایران و اسلام

در کتاب «١٠٠ دانشمند ایران و اسلام» که یک مرجع زندگی‌نامه به شمار می‌آید، به معرفی دستاوردهای علمی ١٠٠ نفر از بزرگ‌ترین دانشمندان دوره اسلامی پرداخته شده است که ایرانی بوده یا به گفته ابن خلدون از نظر «مهد تربیت و استادان» به فرهنگ ایرانی وابسته بودند.

 

300،000 تومان