فِرِنسه

10،000 تومان

یک روز پدر از خانه می‌رود و فرنسه تصمیم می‌گیرد او را برگرداند، ولی یک بچه‌ی دوازده‌ساله چه کار می‌تواند بکند؟ آخر، پدر دیگر اجازه‌ی حرف زدن هم به او نمی‌دهد؟ با این حال فرنسه به این سادگی تسلیم نمی‌شود…