دژ سرخ ۵ – کوه آتش

«تنها صدایی که آرامش و سکوت سحرگاه آن روز تابستانی را بر هم می‌زد، ناله اندوه‌ناک مرغان دریایی بود که در آسمان می‌چرخیدند و می چرخیدند. در دریای وسیع و بی‌کران و بی‌حرکت نه موجی بود و نه لکه‌های سفید بالای امواج. دریا چنان آرام بود که چون آینه، آسمان بی ‌ابر و آبی رنگ را باز می‌تاباند. خورشید که در امواج گرما تیره به نظر می‌رسید پرتو طلایی خود را بر ماسه‌ها و صخره‌ها می تاباند و درخششی کهربایی رنگ به آن‌ها می‌بخشید.»

100،000 تومان