کسب افتخارات زیر در سال‌های اخیر از حضور سازنده و موثر انتشارات محراب قلم حکایت دارد. از خداوند منان توفیق بیش‌تر در این مسیر را خواستاریم:

 • سال ۷۶: ناشر برگزیده‌ی سال کشور؛
 • سال ۷۸: ناشر تقدیری سال کشور؛
 • سال ۷۸: ناشر برگزیده‌ی سال کشور؛
 • سال ۷۹: ناشر تقدیر شده اولین جشنواره‌ی کتاب های رشد وزارت آموزش و پرورش؛
 • سال ۸۳: ناشر برگزیده‌ی جشنواره‌ی کتاب‌های رشد وزارت آموزش و پرورش؛
 • سال ۸۶: ناشر برگزیده‌ی جشنواره‌ی کتاب‌ها‌ی رشد وزارت آموزش و پرورش؛
 • سال ۸۷: ناشر برگزیده‌ی سال کشور؛
 • سال ۸۸: ناشر برگزیده‌ی سال کشور؛
 • سال ۸۸: ناشر منتخب نمایشگاه یاد یارمهربان؛
 • سال ۸۹: ناشر برگزیده‌ی نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور؛
 • سال ۹۱: ناشر تقدیر شده‌ی سال کشور؛
 • سال ۹۲: ناشر برگزیده جشنواره‌ی کتاب‌های رشد آموزش و پرورش؛
 • سال ۹۳: ناشر برگزیده‌ی سال کشور؛
 • سال ۹۷: ناشر برگزیده‌ی سال کشور؛