مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – کلک نزن, گرتی!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

گِرتی هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها بدون آن که قصد بدی داشته باشد، كلک می‌زند. او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا آن‌هایی كه بدون كلک كارهایشان را انجام می‌دهند، چه كسانی هستند؟

60،000 تومان